Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten bedrivs forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö. Läs mer om fakulteten för hälsa och samhälle här.

Institution 
Vid institutionen för kriminologi ges kandidat och mastersprogram i kriminologi samt fristående kurser upp till 90 hp. Programmen är flervetenskapligt grundade utbildningar som bygger på samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Utbildningarna ger möjlighet att utveckla sin förmåga till analys, planering och utvärdering samt att öka förståelse för samverkan mellan olika yrkesgrupper i samhället, särskilt inom områden som kommer i kontakt med kriminologiska problem och frågeställningar.  Vid institutionen finns en avdelning för rättsvetenskap, specialiserad mot välfärdsrätt. Ämnet välfärdsrätt innefattar framförallt den del av offentlig rätt där enskilda har stat och kommun som motpart. Socialtjänsten, socialförsäkringen och hälso- och sjukvården är sådana områden. 

Den forskning som bedrivs vid institutionen har en flervetenskaplig ansats med en tydlig empirisk och teoretisk orientering. Några centrala forskningsområden rör ungdomsbrottslighetens mönster och orsaker, brottslighetens geografiska mönster, utsatthet för brott, riskbedömningar för att predicera och förebygga brott, faktorer relaterade till utveckling av kriminalitet och andra problembeteenden, longitudinella och komparativa studier. Läs mer om institutionen här.

Forskarutbildningsämnet hälsa och samhälle (Health and Society)
Hälsa och samhälle är ett flervetenskapligt ämne inriktat på studier av människors hälsa och hälsorelaterade aspekter. Utifrån ett integrerat samhälleligt och medicinskt perspektiv analyseras individers och gruppers hälsosituation och hur denna påverkas av processer på samhällsnivå. Vidare studeras olika professioners arbete med att förebygga, förhindra och behandla ohälsa och hälsorelaterade problem, enskilt och i samverkan. En central och samordnande princip är ett livsförloppsperspektiv, där olika dimensioner av hälsa, hälsorelaterade problem samt medicinska och sociala interventioner studeras under livsförloppets olika faser. Livsförloppet studeras i olika steg, vändpunkter och vägar, vilka har det gemensamt att de formas och påverkas av sociala institutioner.

Innehåll och arbetsuppgifter
Den aktuella utbildningsplatsen bör anknytas till några av de forskningsområden vid institutionen som redovisas ovan.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö högskola. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.)

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen i kriinologi på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som inom ramen för grundläggande behörighet har minst 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng på avancerad nivå, i ett ämne av betydelse för det aktuella forskningsområdet eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs adekvata kunskaper i engelska.

Fakulteten har utvecklat en praxis som innebär att det finns en möjlighet att pröva om sökande har reell kompetens motsvarande ovanstående formella krav.

Bedömningsgrunder
Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5). För att bedöma denna beaktas tidigare studieresultat, den sökandes skrifter, rapporter, och eventuella forskningsmeriter samt dokumenterad arbetslivserfarenhet. Självständiga arbeten på grundnivå och på avancerad nivå samt den idéskiss för avhandlingsarbetet, som ska bifogas ansökan har särskild vikt. Enbart det förhållandet att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildning får inte vid urval ge sökande företräde framför andra sökande.
Vid aktiv rekrytering och urval av studerande till utbildning på forskarnivå ska likabehandling beaktas.
Intervju och referenstagning skall också tillämpas vid urvalet.

Upplysningar
Upplysningar om utbildningsplatsen lämnas av professor Marie Torstensson Levander, tel:040-6657961 eller marie.torstensson.levander@mau.se
samt av
professor Robert Svensson tel: 040-6657781 eller robert.svensson@mau.se
För övriga frågor om anställningen kontakta HR-avdelningen via växel på 040-6657000.
Allmänna frågor om forskarutbildningen besvaras av studierektor Lars Plantin, tel. 040-665 7408, lars.plantin@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-08-20.

Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)
  2. Meritförteckning
  3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen inom ramen för något av institutionens forskningsområde. (max 4 sidor)
  4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
  6. Betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
  7. Referenser

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
 
Enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO, Ann-Mari Campbell tel: 040-665 74 37
OFR/Lärarförbundet, Carl-Erik Blomberg tel: 040-665 82 89
OFR/S (ST) Naser Eftekharian tel: 040-665 76 49 
 

Välkommen med din ansökan!