Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Den nationella forskarskolan i specialpedagogik: 'Special Education for Teachers Educators (SET)', genomförs i samarbete mellan Malmö universitet (huvudlärosäte), Högskolan Kristianstad, Karolinska institutet och Linnéuniversitetet. Forskarskolan välkomnar främst lärarutbildare med möjlighet till finansierade tjänster via medel beviljade av Vetenskapsrådet, men även verksamma lärare eller motsvarande med extern finansiering. Forskarskolan har två mål. Den syftar för det första till att utveckla kompetens och bidra med forskningsbaserad kunskap om hur elever i behov av extra stöd ska få en mer gynnsam utveckling i den svenska skolan. För det andra studeras modeller för hur lärares kompetensutveckling kan stärkas inom det specialpedagogiska området. Forskarskolan har fyra specialdidaktiska inriktningar: matematik, språk/skriv/läs, intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mer information om forskarskolan och vilka kurser som ingår finns på vår hemsida: https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Forskning-pa-Larande-och-samhalle/Forskarskolor/Specialpedagogik-for-lararutbildare/

Forskarskolan kommer att rekrytera doktorander med specialpedagogisk bakgrund, relaterad till den forskning som bedrivs i de medverkande lärosätenas forskningsmiljöer och med relevans för svensk lärarutbildning respektive skola. Utlysningen avser reguljära doktorandtjänster motsvarande fyra års heltidsstudier och inte forskarutbildning fram till licentiatexamen. För den som antas med licentiatexamen utgör utbildningen motsvarande två års heltidsstudier.

Medverkande lärosäten
Mer information om huvudlärosäte samt medverkande lärosäten finns på respektive lärosätes hemsida:
Malmö universitet: www.mah.se/ls/sol
Högskolan Kristianstad: www.hkr.se
Karolinska institutet: http://ki.se/kind/start
Linnéuniversitetet: https://lnu.se/forskning/sok-forskning/centrum-for-specialpedagogisk-forskning/

Innehåll och arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet, Högskolan Kristianstad, Karolinska institutet eller Linnéuniversitetet). Eftersom forskarskolan är nationell kommer en del av undervisningen bedrivas vid internat som kan genomföras på olika platser i Sverige. Vi kommer även att arbeta med webinarier och annan undervisning via internet, vilket kräver en viss datorvana och tillgång till dator samt de program som kommer att användas Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.) 

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet
För att vara behörig att söka en doktorandtjänst i forskarskolan krävs att du har en lärarutbildning eller annan grundutbildning inom det specialpedagogiska området (minst 240 hp), samt ett specialpedagogiskt arbete på avancerad nivå eller motsvarande. För att vara behörig att söka en av de fullfinansierade doktorandtjänsterna (9 st) krävs dessutom att du har ett intyg som styrker att du tjänstgör som lärarutbildare vid ett svenskt lärosäte. För sökande som inte är lärarutbildare krävs ett avtal från arbetsgivaren om fullfinansiering av forskarutbildningen.

Bedömningsgrunder
Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5). Lika vikt läggs vid den sökandes åberopade arbeten på avancerad nivå och forskningsplanen med koppling till lärosätenas forskningsmiljöer inom det specialpedagogiska fältet och forskarskolans inriktning. De sökande som rangordnas högst kommer att intervjuas i månadsskiftet maj/juni 2018.

Upplysningar
Malmö universitet:
Forskarskolans forskningsledare Mona Holmqvist, professor, 040-665 83 50, mona.holmqvist@mau.se
Prefekt Christina Johnsson, Malmö universitet, 040-665 76 31, christina.johnsson@mau.se

Övriga medverkande lärosäten:
Högskolan Kristianstad: Jonas Aspelin, professor, 044-2503284, jonas.aspelin@hkr.se
Karolinska institutet: Sven Bölte, professor 08-514 527 01, sven.bolte@ki.se
Linnéuniversitetet: Peter Karlsudd, professor, 0480-44 73 98, peter.karlsudd@lnu.se

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast 31 mars 2018.

Ansökan skall innehålla:

 1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresseområde i forskarutbildningen samt en rangordning med motivering av vilka lärosäten du i första hand önskar att bli placerad vid (max 2 sidor)
 2. Styrkt meritförteckning
 3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé i relation till forskarskolans inriktning samt de skolforskningsprojekt som bedrivs vid något av lärosätena, vilket denna idé kan vidareutvecklas inom (max 4 sidor exklusive referenslista)
 4. Självständiga arbeten på avancerad nivå (omfattande minst 15 hp vardera)
 5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)
 6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 7. Intyg från lärosätet för lärarutbildare och/eller intyg om fullfinansiering för sökande med extern finansiering.
 8. Referenserpersoner

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §. Lärosätena utgår arbetsplatser som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
1 juli 2018 vid respektive lärosäte förutsatt att erforderliga beslut fattas. Uppstart med gemensamt internat av forskarskolans verksamhet den 20-22 augusti 2018.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mau.se

 

Välkommen med din ansökan!