General information about Malmö University
Founded in 1998, Malmö University has rapidly grown to become the ninth largest institution of higher education in Sweden with over 24 000 students and 800 faculty. Our mission is to be an active hub for research, education and innovation that benefits a global society. The activities of Malmö University are centred on the major challenges in society and we strive to be a university open to the world around us. Hence, our research is often multidisciplinary and is frequently pursued in collaboration with external partners.

Our campus is located at the heart of the city of Malmö, the third largest city in Sweden. Since its inception, the university has played an important role in the transformation of Malmö from an industrial city to a centre of learning and innovation. About a third of our first year students have an international background, which is reflected in an increasingly international academic environment.

The Faculty of Culture and Society
The Faculty of Culture and Society is a multidisciplinary faculty that includes the School of Arts and Communication (K3), the Department of Global Political Studies, the Department of Urban Studies and the Department of Language and Linguistics.

Department of Global Political Studies (GPS)
The Department of Global Political Studies is a multidisciplinary research and teaching environment comprising seven subject areas: European Studies, Peace and Conflict Studies, Gender Studies, International Migration and Ethnic Relations (IMER), International Relations, Human Rights, and Political Science. The department’s degree programmes and research activities focus on global processes of change and the specific and evolving consequences for societies and individuals.

Research area Migration, Urbanisation and Societal Change (MUSA)
MUSA comprises the subjects International migration and ethnic relations (IMER) and Urban studies (US), at the Department of Global Political Studies and the Department of Urban Studies respectively. See https://www.mah.se/musa

Doctoral programme in International Migration and Ethnic relations (IMER)
IMER comprises studies of emigration, immigration and return. Scholars within IMER study, among other subjects, the national, regional, international and global causes and effects of migration in both the society of origin and destination on a structural, institutional, collective, and individual level.

IMER is an inherently multi- and interdisciplinary subject, in which for instance sociology, political science, cultural geography, anthropology, economic history, economics, social work, history, ethnology, religious studies, gender studies, and cultural studies are represented. For the general study plan for the doctoral programme in IMER, see https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/KS/Forskarutbildning/General_Study_plan_IMER_170627.pdf

The aim of the programme is to develop the knowledge and skills required for the doctoral student to independently conduct research and thereby contribute to the development of knowledge within the chosen subject area. The doctoral programme comprises 240 higher education credits (equivalent to four years of full-time studies) and is completed when the doctoral student publicly defends his/her printed doctoral dissertation.

Employment as a doctoral student
An employed doctoral student shall primarily devote time to his/her own research education. Decisions regarding employment of doctoral students can be found in the Swedish National Higher Education Ordinance 5 Chap. 1-7 §§. The doctoral student is expected to actively participate in the research and teaching environment and might have up to 20 per cent departmental duties, such as teaching.

Eligibility requirements
The general requirements for third-cycle (doctoral) education are that the student has:

1) received a second-cycle higher education degree;

2) completed course requirements of at least 240 higher education credits, of which at least 60 higher education credits are second-cycle; or

3) in some other way, nationally or internationally, acquired equivalent knowledge.

Specific requirements

 • A second-cycle degree in IMER or in another subject relevant to IMER.

 • Ability to express oneself in written and spoken English is essential.

Basis of assessment
The assessment is based on the general and specific eligibility requirements (above).

Further, according to the Higher Education Ordinance 5 Chap. 5 §, importance is placed on the student’s ability to benefit from doctoral courses and study programmes. The quality of the applicant’s research plan, along with scientific publications and other texts, are important indicators of this ability. The research plan should have a clear and well-justified methodology and we encourage applicants with all kinds of methodological approaches. The assessment will also be based on how well the research plan relates to relevant themes within IMER.

Contact information
Professor Pieter Bevelander, tel 040 665 73 43, pieter.bevelander@mah.se
Head of department Magnus Ericson, tel 040-665 71 76, magnus.ericson@mah.se
Human Resources Specialist Anne Olsson, tel. 040-665 73 74, anne.olsson@mah.se

Malmö University kindly but firmly declines direct contact with recruiting and staffing agencies, as well as job advertising sellers.

Application
You apply through Malmö Universities’ recruitment system by clicking the button “ansök”. It is your own responsibility that your application is complete with all required documentation according to the adverted position. Your application must have arrived no later than 1 february 2018.

The application should include the following documents:

1. Application form

2. CV with up to three references. Include email address, phone number, and relationship to the applicant.

3. Research plan (up to four pages, excluding references).

4. List of your scientific publications and other texts (including degree theses) relevant to the position.

5. Copies of up to three selected publications (no more than three documents).

Additional information
Employment is full-time and time restricted according to the Higher Education Ordinance 5 Chap. 7 §. 

Starting date
1 September 2018

Union representatives
Saco-S, Rebecka Johansson, Rebecka.johansson@mah.se 
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mah.se

PhD Student Union representative
Zahra Hamidi, zahra.hamidi@mah.se


 

Tre doktorandtjänster i Internationell migration och etniska relationer (IMER)(100%)

Allmän information om Malmö högskola
Sedan starten 1998 har Malmö högskola vuxit till landets åttonde största lärosäte med 25 000 studenter. Dess utbildnings- och forskningsprogram kännetecknas av tvärvetenskaplig och problemorienterad inriktning och samhällsrelevans. Högskolan erbjuder ett brett utbildningsutbud inom fem fakulteter: fakulteterna för Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Hälsa och samhälle, Teknik och samhälle samt Odontologiska fakulteten.

Fakulteten för kultur och samhälle
Vid Fakulteten för kultur och samhälle arbetar vi med frågor som rör hållbar stadsutveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter, migrationens effekter, medier och kommunikation, kulturstudier och mycket mera. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora och design. Många av högskolans engelskspråkiga utbildningar finns hos oss. Vår verksamhet finns i byggnaden Niagara på Universitetsholmen i centrala Malmö. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institutionen för globala politiska studier (GPS)
Institutionen för globala politiska studier är en flervetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö och består av sju ämnen: Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Internationella relationer, Mänskliga rättigheter och statsvetenskap. Institutionens utbildningsprogram och forskning fokuserar på globala förändringsprocesser och dessas konsekvenser för samhällen och individer.

Forskningsområdet Migration, urbanisering och samhällsomvandling (MUSA)
Forskningsområdet MUSA består av ämnena Internationell migration och etniska relationer (IMER) och Urbana studier vid Institutionen för globala politiska studier respektive Institutionen för urbana studier. Se: https://www.mah.se/musa 

Forskarutbildning i Internationell migration och etniska relationer (IMER)
Forskning inom IMER fokuserar i bred bemärkelse på emigration, immigration och återvändande. Forskare undersöker, bland andra frågor, migrationens nationella, regionala, internationella och globala orsaker och effekter, inom såväl ursprungsländer som mottagarländer på olika nivåer, såsom strukturella, institutionella, kollektiva och individuella.

IMER är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne, inom vilket ingår bland annat sociologi, statsvetenskap, kulturgeografi, antropologi, ekonomisk historia, ekonomi, socialt arbete, historia, etnologi, religionsvetenskap, genusvetenskap och kulturstudier. För forskarutbildningens generella studieplan, se
https://www.mah.se/upload/FAKULTETER/KS/Forskarutbildning/Allman_studieplan_IMER_170627.pdf 

Forskarutbildningens mål är att utveckla de kunskaper och förmågor som krävs för att självständigt kunna bedriva forskning i syfte att bidra till kunskapsutvecklingen inom det valda forskningsområdet. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och slutförs i och med att doktoranden offentligt försvarar en tryckt doktorsavhandling. 

Anställning som doktorand
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.) Doktoranden förväntas delta aktivt i forsknings- och undervisningsmiljön.

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

 • Examen på avancerad nivå inom IMER eller annat ämne relevant för IMER.

 • Förmåga att utrycka sig väl, i såväl tal som skrift, på engelska

Bedömningskriterier
Bedömningen grundar sig på de generella och specifika behörighetskraven (se ovan).

Vidare fästs, enligt Högskoleförordningen Kap 5, §5, vikt vid doktorandens förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningens kurser och program. Viktiga indikatorer på denna förmåga är den sökandes forskningsplan, liksom vetenskapliga publikationer och andra skrifter. Forskningsplanen skall ha en tydlig och välmotiverad metoddiskussion och vi uppmuntrar sökande med olika metodologiska inriktningar. Bedömningen grundar sig även på hur väl forskningsplanen relaterar till relevanta teman inom IMER.

Upplysningar
Professor Pieter Bevelander, 040-665 73 43, pieter.bevelander@mah.se
Prefekt Magnus Ericson, 040-665 71 76, magnus.ericson@mah.se
HR specialist Anne Olsson 040-665 73 74, anne.olsson@mah.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-02-01.

Ansökan
Ansökan skall innehålla följande:

 1. Antagningsformulär

 2. CV med upp till tre referenser. Ange e-postadress, telefonnummer och relation till den sökande.

 3. Forskningsplan (max fyra sidor, exklusive referenser).

 4. Lista över relevanta vetenskapliga publikationer och andra texter (inklusive uppsatser på grundnivå och/eller avancerad nivå).

 5. Kopior av upp till tre publikationer. 

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
2018-09-01

Fackliga företrädare
SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mah.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mah.se

Doktorandrepresentant
Zahra Hamidi, zahra.hamidi@mah.se

 

Välkommen med din ansökan!