Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institutionerna Skolutveckling och ledarskap (SOL) och Barn, unga, samhälle (BUS)
Doktorandanställningen med inriktning mot vuxnas lärande och utbildning har sin placering vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL). Institutionen har ca 30 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på institutionen handlar om specialpedagogiska frågeställningar, diversifierad normalitet, skolutveckling, ledarskap, forskning om lärande i högre utbildning, digitala lärmiljöer, autismspektrumtillstånd, språklig sårbarhet, dyslexi etc. Institutionen ansvarar, tillsammans med institutionen Barn, Unga, Samhälle (BUS), för forskningsplattformen RePESE som anordnar högre seminarier, doktorandseminarier, forskargrupper etc.

Doktorandanställningen med inriktning mot barndom och utbildning är placerad vid institutionen Barn, Unga, Samhälle (BUS). Institutionen har ca 40 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen på institutionen är inriktad på lärande, ämnesdidaktik och profession i förskola/fritidshem men också på informellt lärande, bildning och identitetsfrågor utanför utbildningsinstitutionerna. Institutionen arrangerar tillsammans med SOL både ett Högre Seminarium i Pedagogik och ett doktorandseminarium.

Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter
Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter samlar doktorander som intresserar sig för globalisering, mångkulturalitet och utbildning. Inom ramen för fem olika forskarutbildningsämnen undersöks hur utbildning organiseras och lärande sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och politisk rörelse. Dessa processer har bidragit till nya mångkulturella och transnationella sammanhang i vilka barndom och vuxenhet formas och innebär förändringar i skola, samhälle och människors vardagsliv.

Inom ämnet pedagogik söker vi två doktorander som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

Den ena anställningen är inriktad mot forskningsmiljön Research on Adult and Higher Education (RAHE). Vi ser gärna ansökningar som adresserar frågor om vuxnas lärande i utbildning i mångkulturella samhällskontexter och/eller med fokus på relationen mellan erfarenheter och yrkeskunnande, miljöns inverkan på lärandet samt IT-stöd och lärande.

Den andra anställningen är inriktad mot forskningsmiljön barndom och utbildning (ChED). Inom ramen för denna miljö välkomnar vi ansökningar som adresserar frågor om barn och ungas livsvillkor, relationer och vardagsliv med utgångspunkt i barndomssociologiska och/eller barndomsgeografiska perspektiv. 

Pedagogik
Pedagogik är ett brett forskningsfält som inbegriper utbildning, lärande och hur dessa relaterar till och formas av de institutionella, ekonomiska, politiska, kulturella och sociala sammanhang i vilka de ingår. Forskarutbildningsämnet i pedagogik vid Malmö universitet grundas i en samhällelig kontext som fokuserar fostrans-, undervisnings- och bildningsprocesser i såväl förskola, skola och vuxenutbildning som icke- institutionaliserade kontexter. Kunskapsbildning och meningsskapande i vardagsliv och utbildning ses som relationella och sammanvävda processer. Pedagogikämnet vid Malmö universitet präglas av praktiknära forskning och professionsanknytning med utgångspunkt i värdegrundsperspektiv som demokrati, samt mångfald och inkludering.

Innehåll och arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7.)

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,

  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom forskarutbildningsämnet eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder
Vid urval mellan sökande till ledigförklarad utbildningsplats används förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå (HF 5 kap § 5).
Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

Upplysningar

Kontaktperson för institutionen Skolutveckling och Ledarskap: Prefekt Christina Johnsson, telefon 040-66 57631, christina.johnsson@mau.se

Kontaktperson för institutionen Barn, Unga Samhälle: Prefekt Annika Rosén, 040-66 57148, annika.rosen@mau.se

Kontaktpersoner för ämnet pedagogik: Docent Martin Stigmar, 040-665 78 84, martin.stigmar@mau.se samt universitetslektor Thom Axelsson, 040-6658645, thom.axelsson@mau.se

Kontaktperson för forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter: Professor Malin Ideland, 040-665 82 41, malin.ideland@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-01-21.

Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)

  2. Styrkt meritförteckning

  3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen  (max 4 sidor)
  4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)

  6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)

  7. Referenser

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Tillträdesdatum är 2018-09-01

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mau.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mau.se 

Välkommen med din ansökan!