Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professionsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakulteten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där man som student väljer en av fyra examina: förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Förutom utbildningar till idrottsvetare, lärare, specialpedagog, speciallärare och studie- och yrkesvägledare finns fristående kurser, forskarutbildning, vidareutbildning och uppdragsutbildning. Fakulteten karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Vår forskning bedrivs i nära samverkan med det omgivande samhället. Sedan 2005 finns vi i byggnaden Orkanen, vid Hjälmarekajen bredvid Malmö centralstation.

Institutionen Samhälle, kultur och identitet
Vid institutionen samhälle, kultur och identitet bedrivs lärarutbildning inom grundskollärarprogrammet med inriktning SO samt ämneslärarutbildning i historia, religion och samhällskunskap. Institutionen har också ett studie- och yrkesvägledarprogram samt fristående kurser såsom Montessoripedagogik. Det finns även en kandidatutbildning och magister/mastersutbildning i historia samt forskarutbildning i historia och historiedidaktik i samarbete med två forskarskolor. Forskningsmiljön Historiska studier har för närvarande drygt tio seniora forskare och sju doktorander.

Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter
Forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter samlar doktorander som intresserar sig för globalisering, mångkulturalitet och utbildning. Inom ramen för fem olika forskarutbildningsämnen undersöks hur utbildning organiseras och lärande sker i ett samhälle präglat av migration, digitalisering och politisk rörelse. Dessa processer har bidragit till nya mångkulturella och transnationella sammanhang i vilka barndom och vuxenhet formas och innebär förändringar i skola, samhälle och människors vardagsliv.

Forskarutbildningsämnet historia och historiedidaktik söker två doktorander som ska ingå i forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

Historia och historiedidaktik
Inom Historia och historiedidaktik studeras hur samhälle, människors livsvillkor och erfarenheter förändras över tid. Forskningsmiljön präglas av en rad inriktningar. Här finns historiedidaktisk forskning med intresse för frågor som berör historiekultur, historiebruk, historieundervisning och kulturarv. Denna handlar om hur historia produceras, förmedlas och tas emot i såväl utbildningssammanhang, som samhället i stort. Här finns också social- och kulturhistorisk forskning med inriktning mot bland annat sociala och politiska rörelser, ungdoms- och populärkultur, religion och ritualer. Denna kännetecknas av en strävan att skriva historia ”underifrån” för att på så sätt synliggöra tidigare marginaliserade gruppers perspektiv. I detta sammanhang spelar muntlig historia en viktig roll.

Miljön präglas av ett intresse för frågor om etnicitet, genus, klass, generation och transnationalitet. Att sätta dessa i ett förändringsperspektiv kan skapa ny kunskap om mångkulturella sammanhang globaliseringsprocesser och kritiska samhällsutmaningar i vår samtid.

Forskarutbildningen i Historia och historiedidaktik bedrivs i nära anslutning till den nationella forskarskolan i historiska studier. http://www.mahmau.se/fakulteter-och-omraden/ls/Forskning-pa-Larande-och-samhalle/Utbildningsvetenskap-2/Historiska-studier/

Innehåll och arbetsuppgifter
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet. Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring om 20% kan förekomma.

Behörighet
Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,

  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet
Särskild behörighet har den som med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete inom historia, historiska studier eller annat relevant ämne om minst 15 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Bedömningsgrunder
Grunden för urval bland behöriga sökande är graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och nå dess mål. Vid bedömning av behöriga sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen tas hänsyn till sökandes självständighet och planering av tidigare arbeten; sökandes tidigare visade förmåga att slutföra arbeten adekvat; sökandes förmåga att kunna formulera undersöknings- och problemområden, både i tidigare arbeten och i forskningsplanen för det planerade avhandlingsarbetet; grad av metodologisk och vetenskaplig mognad i tidigare utförda arbeten, samt i forskningsplanen, och förmåga till kommunikation, både skriftligt och muntligt.

Vid antagning tas hänsyn till de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen.

Upplysningar
Kontaktperson för institutionen Samhälle, kultur och identitet: Biträdande professor, Prefekt Thomas Småberg, thomas.smaberg@mahmau.se, 040-665 86 08

Kontaktperson för ämnet Historia med Historiedidaktik: Professor, ämnesföreträdare Johan LundinDocent Stefan Nyzell, , stefan.nyzell@mau.se, 040-665 86 051 63

Kontaktperson för forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter: Professor Malin Ideland, malin.ideland@mahmau.se, 040-665 82 41

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2018-01-21.

Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av din bakgrund och intresse för forskarutbildningen (max 2 sidor)

  2. Styrkt meritförteckning

  3. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och avhandlingsidé samt hur denna relaterar till den specifika utlysningen (max 4 sidor)
  4. Självständiga arbeten på avancerad nivå
  5. Publikationer du i övrigt vill åberopa (t.ex. forskningsrapporter eller vetenskapliga artiklar, max 3 st)

  6. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)

  7. Referenser

Övrigt
Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde
Tillträdesdatum är 2018-09-01

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mahmau.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monika.kristiansson@mahmau.se
ST Naser Eftekharian, naser.efterkharian@mahmau.se

 

Välkommen med din ansökan!