Om Malmö högskola
Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med ca 1 800 anställda och ca 12 000 helårsstudenter. Den 1 januari 2018 får högskolan universitetsstatus och blir Malmö universitet. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer samt flervetenskaplig utbildning och forskning. Malmö högskolas forskning och utbildning fokuserar på utmaningar inom bland annat migration, demokrati och deltagande, utveckling av informationsteknologi, hållbar resursanvändning samt människors hälsa.

Fakultet
Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barn, unga, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Individ och samhälle (IS), Kultur, språk, medier (KSM), Natur, miljö, samhälle (NMS) och Skolutveckling och ledarskap (SOL). Dessutom ges program för studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger/speciallärare. Vid fakulteten bedrivs forskarutbildningsstudier inom områdena Utbildningsvetenskap i fyra ämnen Historia med didaktik inriktning (HHDI), Svenska med didaktisk inriktning (SMDI), Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) och Pedagogik, och Idrottsvetenskap i ett ämne Idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig och humanistisk inriktning (IDVsh), klicka här

Institution
Anställning är placerad inom Institutionen för Individ och samhälle (IS). Vid institutionen Individ och Samhälle bedrivs, förutom lärarutbildning i historia, religion och samhällskunskap och studie- och yrkesvägledarutbildning även grundutbildning och mastersutbildning i historia samt forskarutbildning i historia och historiedidaktik. Forskningsmiljön Historiska studier har för närvarande drygt tio seniora forskare och tio doktorander. Historiska studier utgör en stark forskningsmiljö inom institutionen, och ingår i en nationell forskarskola med inriktning mot historia och historiedidaktik. För mer information om institutionen, klicka här

Innehåll och arbetsuppgifter
Fakulteten Lärande och samhälle genomför inom ramen för ”snabbspåret för lärare” förberedande undervisning för migranter med examen för eller erfarenhet av arbete som lärare eller förskollärare från sitt hemland. Hur migranter kan integreras genom utbildning och arbete i sina nya kontexter har länge varit en viktig samhällsfråga. Vi söker nu en person som ska arbeta med frågor om migration och arbetsmarknad i ett förändringsperspektiv med inriktning studie- och yrkesvägledning och som inom detta kan öka vår kunskap om ”snabbspåret för arabisktalande lärare” och andra redskap som begagnas för att integrera personer som har kommit till Sverige.

En anställning som postdoktor är en tidsbegränsad meriteringsanställning. Arbetsuppgifterna ska huvudsakligen vara att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock till högst en femtedel av arbetstiden.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har:

  1. avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap.

Meriterande för denna anställning är:
Tidigare forskning om migration, arbetsmarknad, studie- och yrkesvägledning i ett förändringsperspektiv.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av postdoktor ska gälla graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör behörighetskrav för anställningen. Anställningen syftar till meritering för i första hand nydisputerade, varför det är önskvärt att sökande har avlagt sin doktorsexamen under de närmast fem föregående åren.

Lärare vid Malmö högskola förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Upplysningar
Thomas Småberg, prefekt för institution Individ och samhälle tel. 040-665 86 08
Susanna Hedenborg, vicedekan för forskning och forskarutbildning tel. 0709 655 495
Anna Tenggren, HR-specialist tel. 040-665 81 53

Inför rekryteringsarbetet har Malmö högskola tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö högskolas rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast 2017-10-01.

Ansökan skall innehålla:

  1. Ansökningsbrev med beskrivning av den sökandes bakgrund och intresse för postdoktorsanställningen i Snabbspåret” inriktning migration och arbetsmarknad (max 2 sidor)

  2. Kortfattad forskningsplan som presenterar forskningsinriktning och projektidé (max 5 sidor).

  3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den sökandes framtida forskning och undervisning.

     4.  Undertecknad meritförteckning

     5.  Vidimerade betygskopior

     6.  Förteckning över publicerade vetenskapliga och pedagogiska arbeten i manus

     7.  De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max sex).

     8.  Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö högskolas meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö högskolas anställningsordning (länk till anställningsordning)
Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2017/176, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö högskola, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2.2.1-2017/176.

Övrigt
Anställningen är på heltid i 2 år och med möjlighet till förlängning. Anställning som postdoktor är tidsbegränsad enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor.

Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträdesdag är 1 december 2017 eller enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mah.se
Lärarförbundet Peter Persson, peter.persson@mah.se
ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se

 

Välkommen med din ansökan!