Om Malmö högskola
Malmö högskola grundades 1998. Sedan dess har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med ca 1 800 anställda och ca 12 000 helårsstudenter. Den 1 januari 2018 får högskolan universitetsstatus och blir Malmö universitet. Högskolan kännetecknas i dag av en öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö och moderna studieformer samt flervetenskaplig utbildning och forskning. Malmö högskolas forskning och utbildning fokuserar på utmaningar inom bland annat migration, demokrati och deltagande, utveckling av informationsteknologi, hållbar resursanvändning samt människors hälsa.

Odontologiska fakulteten
Odontologiska fakulteten är en av fem fakulteter inom Malmö högskola. Både forskning och undervisning syftar till att förbättra oral hälsa hos hela befolkningen. Fakulteten erbjuder utbildning till tandläkare, tandhygienister och tandtekniker samt specialist- och forskarutbildning. All undervisning sker genom problembaserat lärande. Forskningen är temabaserad och forskare möts för att studera olika aspekter av oral hälsa och sjukdom. Fakultetens forskare ingår i både nationella och internationella samarbeten med företag, universitet och organisationer som SBU och WHO.

Innehåll och arbetsuppgifter
Huvudsaklig uppgift är att bedriva forskning inom område prioriterat av fakulteten, inklusive aktiv handledning av doktorander. Anställningen innefattar också någon form av schemalagt avdelningsarbete såsom undervisning, klinikarbete eller administration med upp till 25% av årsarbetstiden.

Behörighet
Behörig att anställas som forskarassistent är den som har:

-     Avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen högst sju år innan ansökningstidens utgång

För anställning som forskarassistent vid Malmö högskola krävs dessutom:

-    ett väldefinierat forskningsprogram

-    förmåga att samverka med det omgivande samhället, att informera om forskning och utvecklingsarbete samt god samarbetsförmåga

 

Upplysningar
Professor/övertandläkare Per Alstergren per.alstergren@mah.se
Högskoleadministratör Tina Stenervik tina.stenervik@mah.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö högskola tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö högskolas rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök".
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är högskolan tillhanda senast 2017-09-30.

Ansökan till forskarassistent ska koppla den sökande till ett forskningsprojekt lett av forskningsledare vid fakulteten.

Kriterier för projekt som kan komma fråga för tilldelning av forskarassistenttjänst:

1) Mycket hög vetenskaplig kvalitet
2) Uppfyllelse av fakultetens strategiska prioriteringar
3) Hög genomförbarhet

Ansökan (på svenska eller engelska) ska innehålla:

 1. Sökandes namn, titel och adress
 2. Forskningsledarens namn, titel och adress
 3. Forskningsprogram som tydligt beskriver det forskningsprojekt som den sökande ska bidra till och på vilket sätt. Forskningsprogrammet ska innehålla följande rubriker:

  1. Titel
  2. Deltagande forskare och respektive roll
  3. Specifika mål (redogörelse för syftet med det föreslagna forskningsprojektet)
  4. Områdesöversikt (sammandrag av egen och andras forskning samt tidigare resultat inom forskningsområdet)
  5. Projektbeskrivning (teori, material, metod och genomförande, ska visa på genomförbarhet och patientnytta)
  6. Betydelse och patientnytta
  7. Tidsplan för projektet i relation till tilltänkt forskarassistents insats
  8. Uppgift om eventuell annan finansiering

 4. Uppgift om projektfinansiering
 5. Beskrivning av hur och i vilken grad projektet uppfyller fakultetens strategiska prioriteringar
 6. Beskrivning av forskarassistentens roll i projektet och förväntade bidrag av hög kvalitet till fakultetens forskningsproduktion
 7. Översiktlig karriärplan (5 och 10 års-perspektiv) för tilltänkt forskarassistent
 8. CV sökande
 9. Referenser (för sökande)

Övrigt
Odontologiska fakulteten vid Malmö högskola utlyser härmed minst en anställning som forskarassistent i odontologi. Tillsättning sker under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.

Detta är en tidsbegränsad heltidsanställning enligt HF 4 kap 12a § omfattande 2 + 2 år med utvärdering efter 2 år.

Malmö högskola är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.

Fackliga företrädare
SACO: Tore Hallmér tore.hallmer@mah.se, tel. 040-665 84 31
SEKO: sekocivil@seko.lu.se, tel. 046-222 93 66             
OFR/ST: Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mah.se tel. 040-665 76 49

 

Välkommen med din ansökan!