Doktorand i Urbana studier REK 2.2.1-2017/56

Ref: REK 2.2.1-2017/56

Ansök

Allmänt om Malmö högskola
Malmö högskola är Sveriges nionde största lärosäte med ca 25 000 studenter.
Vår utbildnings- och forskningskultur är flervetenskaplig, problemorienterad och samhällsrelevant. Malmö högskola är organiserad i fem fakulteter: Hälsa och samhälle (HS), Kultur och samhälle (KS), Lärande och samhälle (LS), Odontologiska fakulteten (OD) samt Teknik och samhälle (TS).
 
Institutionen för Urbana studier
Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 80 medarbetare och 2000 studenter. Institutionen är
organiserad i tre enheter: enheten för fastighetsvetenskap; enheten för ledarskap och organisation och
företagsekonomi samt enheten för byggd miljö och miljövetenskap. Inom Urbana studier bedrivs utbildning på grund, avancerad och forskarnivå.

Det av Malmö högskola prioriterade kunskaps- och forskningsområdet Urbana studier har nära anknytning till
institutionens utbildning och forskning, och ges även som forskarutbildningsämne. På institutionen bedrivs
forskning inom tre samverkande områden; hållbara förändringsprocesser, social utveckling och urban
integration samt fastigheter, boende och byggd miljö. Forskningen har som mål att vara en aktiv part i
samhällsutvecklingen.
Urbana studier har välutvecklade kontakter med såväl fastighetsägare och med kommunal förvaltning.

Forskningsmiljön och forskningsprojektet
Vid institutionen för Urbana studier pågår för närvarande forskning om bostadsförförsörjning, fastigheter och transporter, offentliga platser och stadsmiljö.

Aktuell utbildningsplats i forskarutbildning anknyter till det nystartade forskningsprojektet – Shifting Conceptualizations of Property in Sweden. Projektet är flervetenskaplig och syftar till att undersöka olika förståelser och tillämpningar av äganderätt i staden och hur dessa influerar planering, förvaltning och nyttjande. Utgångspunkten för projektet är att olika förståelser av äganderätt och nyttjanderätt utgör en central del av förhandlingar mellan olika parter i stadens utformning. Detta kan till exempel ta sig uttryck i tilltagande instängsling och fragmentering. Olika förståelser av äganderätt och nyttjanderätt påverkar också hur fastighetsägare förväntas bidra eller aktivt delta i utveckling av allmänt tillgängliga resurser. Projektet undersöker hur olika förståelser och anspråk på ägande utvecklas och omsätts. För en utförligare beskrivning av projektets inriktning se http://mah.se/property.
I projektet ingår för närvarande fyra forskare som arbetar med styrning/förvaltning, planering, juridik och GIS. Dessa fungerar som ett stöd för doktoranden i utvecklingen av avhandlingsarbetet.

Forskarutbildning och anställning som doktorand
Bara den som antas eller redan har antagits till utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand. Forskarutbildningens mål är att utveckla de kunskaper och färdigheter som fordras hos doktoranden för att självständigt kunna bedriva forskning och därmed bidra till kunskapsutvecklingen inom valt ämnesområde. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Bestämmelser om antagning av doktorand finns i Högskoleförordningen 7 kap 34-41§§.

Forskarutbildningsplatsen åtföljs av en anställning som doktorand. Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Den anställde förväntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön och kan ha upp till 20 procents institutionstjänstgöring främst undervisning, för vilken kompensation i tid utgår.

Behörighet
Bestämmelser om antagning av doktorand finns i Högskoleförordningen 7 kap 34-41§§

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1) avlagt en examen på avancerad nivå,
2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet har den som har kunskaper och färdigheter motsvarande en samhällsvetenskapligt inriktad examen på avancerad nivå inom urbana studier eller inom annat ämne som har relevans för urbana studier. Se Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i urbana studier.

Det är meriterande om den sökande har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Erfarenhet från flervetenskapligt arbete och tidigare arbete med relevans för forskningsprojektet är också meriterande.

Bedömningsgrunder
Vid tillsättning ska enligt Högskoleförordningen 5 kap, 5 §, avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Avhandlingsplanen (se nedan) samt tidigare uppsatser och publicerat material är viktiga indikatorer på denna förmåga. Bedömningen baseras också på hur avhandlingsplanen förhåller sig till temat för forskningsprojektet (se ovan). Förmåga att kunna uttrycka sig i tal och skrift på engelska är av stor vikt. För allmänna urvalskriterier se den allmänna studieplanen enligt ovan. Sökande kan komma att kallas till intervju.

Övrigt
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap 7 §.

Tillträde
2017-09-01 eller efter överenskommelse

Upplysningar
Frågor om tjänsten: prefekt Sandra Jönsson, tel 040-66 57604, sandra.jonsson@mah.se
Frågor om forskningsprojektet: Peter Parker, tel 040-66 57607, peter.parker@mah.se

Ansökan
Ansökan ska innehålla följande handlingar:

  1. Ansökningsblankett

  2. Meritförteckning med minst en akademisk referens, samt en från relevant arbetsgivare om sådan finns

  3. Utkast till avhandlingsplan (max 4 sidor)

  4. Förteckning av vetenskapliga, populärvetenskapliga och branschorienterade skrifter (inklusive uppsatser) med relevans för anställningen

  5. De utvalda skrifter som den sökande önskar åberopa (högst tre skrifter)

  6. Examensintyg samt andra intyg som åberopas 

Ansökan, märkt med referensnummer, skickas in elektroniskt till jobb@mah.se och ska vara inkommen senast den 2017-04-26. Ansökan ska vara komplett för att beaktas och kompletteringar efter ansökningstidens utgång beaktas inte. 

Fackliga företrädare
SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mah.se
ST/OFR, Anders Spetz, anders.spetz@mah.se
SEKO, Ingrid Lagerborg. ingrid.lagerborg@seko.lu.se.

Tillbaka
Till Malmö högskolas annonsplats