Universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning, grundskolans tidigare år REK 2.2.1-2017/39

Ref: REK 2.2.1-2017/39

Ansök

Malmö högskola
Malmö högskola startades 1998 och är Sveriges yngsta och största högskola med cirka 25 000 studenter. I juni 2016 kom beskedet från regeringen att lärosätet ska bli universitet 2018. Vår utbildnings- och forskningskultur är flervetenskaplig, problemorienterad och samhällsrelevant. Malmö högskola är organiserad i fem fakulteter: Hälsa och samhälle (HS), Kultur och samhälle (KS), Lärande och samhälle (LS), Odontologiska fakulteten (OD) samt Teknik och samhälle (TS).

Fakulteten för lärande och samhälle
Fakulteten för lärande och samhälle karaktäriseras av ett nytänkande när det gäller utbildningarnas utformning och samarbeten med skolor, kommuner, organisationer och näringsliv. Fakulteten, som har ca 7 500 studenter och 320 anställda, organiseras i sex institutioner: Barn, unga, samhälle (BUS), Idrottsvetenskap (IDV), Individ och samhälle (IS), Kultur, språk, medier (KSM), Natur, miljö, samhälle (NMS) och Skolutveckling och ledarskap (SOL). Fakulteten har tillstånd för utbildning i samtliga program med förskollärarexamen och lärarexamen som mål och för idrottsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig utbildning på forskarnivå. Dessutom ges program för studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger/speciallärare.

Institutionen Kultur Språk Medier
Institutionen KSM bedriver lärarutbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, utbildningsvetenskaplig forskning och uppdragsutbildning. Fokus ligger på hur kunskap och mening skapas i språkliga och estetiska sammanhang, blir synligt i olika medier och ger uttryck åt människors sociala och kulturella tillhörighet. För mer information om institutionen, klicka på länken nedan. http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Institutioner/Kultur-sprak-medier/

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Undervisning, examination, forskning, administration, uppsatshandledning, VFU-uppdrag samt externa uppdrag. Anställningen avser främst grundlärarprogrammet F-3 och 4-6. Det handlar företrädesvis om kurser inom läs och skriv-, språk och litteraturundervisning. Undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan kan också förekomma. Som universitetslektor har Du kursansvar, handhar viss kursadministration samt driver och utvecklar kurser.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning är den som har:

  • doktorsexamen inom för anställningen relevant område

  • visat pedagogisk skicklighet genom förmåga att utveckla, genomföra och leda utbildning.

Vidare krävs att Du har:

  • erfarenhet av att ha bedrivit undervisning i Svenska i grundskolan, F-6.

  • pedagogisk meritering med tydlig relevans för verksamhet inom grundskola och lärarutbildning

  • dokumenterat god samarbetsförmåga 

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder vid anställning av universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning är graden av sådan skicklighet och förmåga som utgör krav för behörighet enligt ovan. Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.

Meriterande för anställningen är:

  • forskning inom svenskämnet med inriktning mot förskola eller grundskola, F-6.

  • erfarenhet av fortbildningsverksamhet inom högskolesektorn

  • dokumenterad förmåga att forskningsanknyta grundutbildningen

  • dokumenterat god förmåga att leda verksamhet

Upplysningar
Prefekt Mozhgan Zachrison, 040-665 70 43
Biträdande Prefekt, Elisabeth Jennfors, 040-665 81 91

Övrigt
Anställningen avser tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Malmö högskola kommer att tillämpa provanställning 6 månader. Malmö högskola tillämpar individuell lönesättning.

Alla lärare vid Malmö högskola förväntas ha eller så snart som möjligt genomgå högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng.

Ansökan
Ansökan märkt med referensnummer, REK 2.2.1-2017/39, skickas elektroniskt till jobb@mah.se i ett samlat dokument. Sista ansökningsdag är 2017-03-27.

Ansökan ska åtföljas av:
1. Meritförteckning, inklusive lista över ev. publikationer
2. Betyg och intyg
3. Pedagogisk avsiktsförklaring 3. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
4. Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
5. De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
6. Referenser

Meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö högskolas meritportfölj för lärare/forskare vid Malmö högskola. Se även Malmö högskolas anställningsordning.


Fackliga företrädare
SACO Therese Vincenti Malmgren, therese.vincenti_malmgren@mah.se
Lärarförbundet Monika Kristiansson, monica.kristiansson@mah.se
ST Emilia Frölich, emilia.frolich@mah.se

Tillbaka
Till Malmö högskolas annonsplats