Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för kultur och samhälle
Vid Fakulteten för kultur och samhälle arbetar vi med frågor som rör hållbar stadsutveckling, internationella relationer och mänskliga rättigheter, migrationens effekter, medier och kommunikation, kulturstudier och mycket mera. Det är en kreativ, föränderlig och innovativ miljö och arbetsplats, med flervetenskaplig utbildning och forskning inom samhällsvetenskaper, humaniora och design. Många av högskolans engelskspråkiga utbildningar finns hos oss. Vår verksamhet finns i byggnaden Niagara på Universitetsholmen i centrala Malmö. Läs mer om Kultur och samhälle här.

Institutionen för globala politiska studier
Institutionen för globala politiska studier är en flervetenskaplig undervisnings- och forskningsmiljö som är uppbyggd kring åtta ämnen: Europastudier, Freds- och konfliktvetenskap, Genusvetenskap, Internationell migration och etniska relationer (IMER), Internationella relationer, Mänskliga rättigheter och Statsvetenskap.

Arbetsuppgifter
I den aktuella anställningen ingår primärt att självständigt utföra undervisning på kurser främst inom flervetenskapliga programmet Human Rights och kurser inom Peace and Conflict Studies, men undervisning inom andra samhällsvetenskapliga program och kurser vid institutionen Globala politiska studier kan också vara aktuellt, både på grund- och avancerad nivå. Kursansvar kan ingå.

I undervisningsarbetet ingår normalt att planera och utföra föreläsningar, handledning, examinationer, praktiska övningar, workshops och seminarier.

I arbetsuppgifterna ingår även administrativa uppgifter vid institutionen, inklusive deltagande i institutionsgemensamma aktiviteter och medverkan i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Avtalsreglerad tid för kompetensutveckling/egen forskning och administrativa uppgifter ingår i anställningen.

Som universitetslektor förväntas du medverka i den högskole- och institutionsgemensamma utvecklingen av forskning, utbildning och samverkan samt genom forskning – självständigt och tillsammans med andra i miljön verksamma forskare – bidra till utvecklingen av kunskaps- och forskningsområdet. 

Behörighet
Behörig är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

För denna anställning krävs specifikt:

 • avlagt svensk eller utländsk doktorsexamen inom juridik (Juris doktor) med inriktning mot folkrätt
 • styrkt förmåga att kunna undervisa och kommunicera på engelska och svenska,
 • mycket god samarbetsförmåga, ordningssinne och förmåga att administrera, samt flexibilitet. 
 • dokumenterad erfarenhet av att undervisa inom folkrätt, internationell och regional konfliktlösning, internationell straffrätt, humanitär rätt, flyktingrätt, EU rätt och cyberrätt.
 • Dokumenterad erfarenhet att undervisa om folkrättens implementering och tillämpning i internationell politik och utifrån historisk kontext.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Meriterande för denna anställning är:

 • dokumenterad forskningserfarenhet i frågor som rör rätten till självbestämmande, kopplat till de folkrättsliga och politiska aspekter av autonomiers utveckling.
 • dokumenterad forskningserfarenhet  om globala och regionala säkerhetsfrågor och folkrättsliga och politiska frågor som rör internationella och regionala konfliktlösningar.
 • dokumenterad forskningserfarenhet  rörande mänskliga rättigheter, humanitär rätt, flyktingrätt och internationell straffrätt.

Bedömningsgrunder
En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:

 • Dokumenterad kompetens inom ämnet
 • Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

 Med pedagogisk skicklighet avses: 

 • Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
 • Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
 • Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning beträffande såväl innehåll som pedagogik

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
 • Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning
 • Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

Upplysningar
Magnus Ericson, prefekt,  magnus.ericson@mau.se
Johan Modée, enhetschef, johan.modee@mau.se
Rebecka Forslund, HR-specialist,  rebecka.forslund@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är Malmö universitet tillhanda senast sista ansökningsdagen.

Ansökan skall innehålla:

 1. Styrkt meritförteckning
 2. Vidimerade betyg och intyg (ex examensbevis, arbetslivserfarenhet)
 3. Pedagogisk avsiktsförklaring
 4. Kortfattad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk samt annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen
 5. Förteckning över pedagogiska samt eventuella vetenskapliga arbeten
 6. De pedagogiska och vetenskapliga arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
 7. Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare. Se även Malmö universitets anställningsordning. 

Böcker och eventuella andra handlingar(publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK 2019/270, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer REK 2019/270.

Ansökan ska ha inkommit senast 2019-11-25. För denna anställning kommer det inte ges någon kompletteringstid efter sista ansökningsdag.

Övrigt
Tidsbegränsad anställning minst 6 månader på deltid, 50%.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. 
Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
1 februari 2020.

Fackliga företrädare
SACO, Rebecka Johansson, rebecka.johansson@mau.se
OFR, Martin Reissner, martin.reissner@mau.se

Välkommen med din ansökan!