Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakultet
Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning och utbildning inom naturvetenskap, tillämpad matematik, maskin- och materialvetenskap, byggvetenskap, samt datavetenskap och medieteknik. Teknik i samverkan med näringsliv och omgivande samhälle är grundläggande för verksamheten. På fakulteten bedrivs samhällsrelevant forskning och studenterna får i stor utsträckning tidig anknytning till sitt framtida arbetsliv.

Institution
Vid institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik arbetar ca trettio lärare och forskare. Institutionen har en internationell prägel med ett brett kontaktnät. Institutionen erbjuder utbildningar inom ingenjörsvetenskap samt matematik och naturvetenskap i form av ett Naturvetenskapligt/tekniskt basår (förutbildning) samt tre högskoleingenjörsutbildningar: Byggingenjör (tre olika inriktningar), Maskin- och materialteknik samt Produktutveckling och design. Som fördjupning erbjuds en 2-årig internationell masterutbildning i Beräkningsbaserad materialvetenskap. Vid institutionen finns forskningsgrupper inom materialvetenskap, fysik, tillämpad matematik och byggvetenskap. Utbildning och forskning bedrivs i nära samverkan med både privata och offentliga aktörer.

Inom byggvetenskap behandlar forskningen breda och ämnesöverskridande frågeställningar då byggsektorn står inför samhällsutmaningar i relations till exempelvis hållbarhet, digitalisering och migration. Detta avspeglas i grundutbildningen som strävar efter lärande utifrån helhetsperspektiv.

Läs mer: http://mau.se/mtm

Innehåll och arbetsuppgifter
En universitetslektor bedriver i normalfallet självständig forskning, samarbetar med det omgivande samhället, bedriver undervisning med kurs- eller programansvar, sköter examination på grundnivå och avancerad nivå samt bedriver pedagogiskt utvecklingsarbete.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna för denna anställning är att utveckla, planera och bidra till genomförande av undervisningen och examination på byggingenjörsprogrammen samt bedriva egen forskning samt bidra till utvecklingen av forskningsverksamheten. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska. Arbetet bedrivs självständigt och i lärarlag, såväl som med andra institutioner och fakulteter.

I vår ambition att stärka och utöka vår verksamhet söker vi främst kandidater som kan bidra med forskning och undervisning inom något eller några av följande områden:
- Hållbart byggande
- Byggandets informationshantering
- Installationssystem
- Byggnadsteknik
- Markbyggnad

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är, inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Högskoleförordningen 4 kap 4§)

En universitetslärare vid Malmö universitet förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. Nya medarbetare som saknar denna utbildning ska inom ramen för sin anställning påbörja sådan utbildning inom ett år från anställningens start.

För denna anställning krävs specifikt:
- Förmåga att undervisa på svenska.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en lektor. (Högskoleförordningen 4 kap 4§)

En universitetslektor ska vara etablerad inom sitt vetenskapsområde med hänsyn tagen till ämnesinriktningens särart och tradition.

En universitetslektor ska uppvisa:
- Dokumenterad kompetens inom ämnet
- Dokumenterad förmåga till kommunikation och samverkan med aktörer i andra delar av samhället med tydlig anknytning till utbildning och forskning

Med pedagogisk skicklighet avses:
- Dokumenterad förmåga att med hög kvalitet genomföra och leda utbildning med olika undervisningsmetoder inom högre utbildning
- Dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete och en reflekterande redogörelse kring den egna pedagogiska grundsynen och praktiken
- Dokumenterad förmåga till forskningsanknytning av utbildning

Med vetenskaplig skicklighet avses:
- Dokumenterad förmåga att självständigt bedriva forskning av hög kvalitet
- Forskning inom områden med relevans för aktuell anställning 
- Aktiv delaktighet i vetenskapssamhället

Särskilt meriterande för denna anställning:
- Master/civilingenjörsexamen inom samhällsbyggnad, väg- och vattenbyggnad, byggvetenskap eller arkitektur
- Erfarenhet av undervisning, kursansvar och examination inom byggingenjörsutbildning
- Yrkeserfarenhet från byggindustrin som konstruktör, arkitekt eller entreprenör

Upplysningar
Mats Persson, prefekt, mats.persson@mau.se
Sara Eriksson, HR-specialist, sara.eriksson@mau.se

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Ansökan
Du söker anställningen via Malmö universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast 2020-01-08.

Ansökan ska innehålla:
- Undertecknad meritförteckning
- Vidimerade betygskopior och intyg
- Pedagogisk avsiktsförklaring
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet som är av betydelse med hänsyn till den sökta befattningen inklusive en vision om den  sökandes framtida forskning och undervisning.
- Förteckning över vetenskapliga och pedagogiska arbeten
- De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som främst åberopas (max fem av varje)
- Referenser

De pedagogiska meriterna kan dokumenteras med vägledning av Malmö universitets meritportfölj för lärare/forskare (länk till meritportfölj) Se även Malmö universitets anställningsordning (länk till anställningsordning)

Böcker och eventuella andra handlingar (publikationer) som inte kan skickas elektroniskt ska skickas i kuvert, märkt med referensnummer REK2019/248, i tre exemplar till HR-avdelningen, Malmö universitet, 205 06 Malmö. Om handlingarna väger mer än 2 kg skickas de till leveransadress: HR-avdelningen, Malmö universitet, Matrosgatan 1, 211 18 Malmö, märkt med referensnummer  REK2019/248.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare på heltid. Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet. Malmö universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tillträde
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse

Fackliga företrädare
SACO Stefan Gustafsson, stefan.gustafsson@mau.se
OFR/ST Naser Eftekharian, naser.eftekharian@mau.se

Välkommen med din ansökan!